Salgs- og leverings­betingelser

Accept af et af os afgivet tilbud er ensbetydende med accept af nedenstående vilkår og betingelser, som altid er en uadskillelig del af enhver kontrakt eller aftale, som vi indgår. Vi leverer kun (udstyr, produkter og visse serviceydelser) på de heri angivne vilkår og betingelser.

1. ANVENDELSE

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrer og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem parterne.

2. TILBUD

Tilbud fra Brødrene Markussens Metalvarefabrik A/S (herefter kaldet BMM) er bindende i 8 dage fra tilbuddets dato, medmindre andet er anført i tilbuddet.

3. ORDREBEKRÆFTELSE

BMMs godkendelse af en ordre sker ved fremsendelse af ordrebekræftelse eller ved levering. Såfremt køber ikke straks fremsætter indsigelse mod ordrebekræftelsen, anses denne som godkendt af køber.

4. SPECIFIKATIONER

Alle oplysninger, herunder tekniske specifikationer som opgives i BMM’s trykte materiale, er opgivet med forbehold for ændringer, der måtte blive indført inden levering. Oplysninger af den nævnte art er uforbindende i deres enkeltheder. Specifikke krav fra køber er kun bindende, hvis de er bekræftet skriftligt af sælger.

For tolerancer på dimensioner, længder, vægt m.m. gælder BMM’s almindelige normer for det pågældende produkt.

5. TEGNINGER OG ANDRE TEKNISKE DOKUMENTER

Alle tegninger og andre tekniske dokumenter, som før eller efter aftalens indgåelse overgives til køber af BMM, forbliver BMM´s ejendom og kan derfor ikke uden BMM´s samtykke anvendes til andet end det, der var formålet med overladelsen.

Uden samtykke fra BMM må det nævnte materiale således ikke kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab.

6. PRISER

Alle priser i tilbud og ordrebekræftelser er dagspriser excl.  merværdiafgift. Ændrede materialepriser, arbejdsløn, valutakurser, fragtrater, afgifter, toldsatser o.lign. kan medføre regulering af priserne på leveringsdagen.

7. BETALING

Udskydes levering på grund af købers forhold, er køber forpligtet til at foretage betaling til sælger, som om levering var sket til aftalt tid.

Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art. Tilsvarende er køber uberettiget til at modregne eventuelle modkrav på sælger.

Indgår betaling senere end aftalt, tillægges morarenter med BMM’s til enhver tid gældende morarentesats.

8. LEVERINGSTID

Angives leveringstiden som et tidsrum, regnes dette at løbe fra ordrebekræftelsens dato. Levering anses som foretaget rettidigt, når varen indenfor den angivne leveringstid enten er afsendt fra BMM eller er anmeldt som klar til forsendelse eller inspektion.

9. FORSINKELSE

Opstår der en væsentlig forsinkelse med leveringen, og er BMM ansvarlig herfor, har køber ret til at hæve aftalen, men alene for såvidt angår de forsinkede varer.

Skyldes forsinkelsen forhold, som køber bærer ansvaret for, har BMM ret til at udskyde leveringstiden eller at annullere aftalen for såvidt angår de forsinkede varer.

For tab, der måtte opstå som følge af leveringsforsinkelse påtager sælger sig intet ansvar, medmindre der foreligger udtrykkelig skriftlig aftale herom.

10. LEVERINGSHINDRINGER

BMM er ansvarsfri, når de nedenfor nævnte omstændigheder (force majeure m.fl.) hindrer, besværliggør eller forsinker endelig levering, og BMM forbeholder sig efter eget valg ret til helt eller delvist at hæve aftalen eller udskyde levering med en efter omstændighederne betinget frist udover den i aftalen bestemte leveringstid. Som frigørelsesgrund anses blandt andet dansk og/eller udenlandsk lovgivning samt retsregler fastsat i henhold hertil, regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, import- og/eller eksportforbud, arbejdskonflikt, militærindkaldelser og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom krig, politiske uroligheder, beslaglæggelse, valutarestriktioner, brand- og vandskade samt andre naturkatastrofer, maskinskade og andre forstyrrelser i produktionen, mangel på transportmidler eller trafikforstyrrelser ved jernbaner, havne eller andre trafikinstitutioner, kassationer under fremstillingen, som ikke med rimelighed har kunnet forudses, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse med leverancer fra underleverandører.

BMM har pligt til uden unødig forsinkelse, dog senest 30 dage efter modtagelsen af information om en leveringshindrings indtræden, at meddele køber, om aftalen fastholdes eller hæves og såfremt aftalen fastholdes at meddele, hvornår levering forventes at kunne ske. Kan køber ikke acceptere den opgivne leveringstid har køber ret til at hæve aftalen for såvidt angår de dele af aftalen, som endnu ikke er opfyldt. Såfremt køber således hæver aftalen, har BMM ret til godtgørelse for de omkostninger, BMM har haft indtil ophævelsen. BMM vil – såvidt muligt – søge materialet anvendt til opfyldelse af andre ordrer i BMM’s besiddelse.

11. KØBERS INSOLVENS

Forekommer der, før levering har fundet sted, rimelig anledning for BMM til at antage, at køber ikke vil kunne opfylde sin betalingsforpligtigelse, kan BMM kræve, at køber stiller fornøden sikkerhed herfor. Kan fornøden sikkerhed ikke stilles, har BMM ret til at hæve aftalen.

12. REKLAMATIONER

Køber har straks ved varens modtagelse pligt til at undersøge denne.

Indsigelse fra køber mod leveret kvantitet skal være BMM i hænde inden 8 dage efter, at køber har modtaget den omhandlede vare. Indsigelse fra køber mod kvalitet, tolerancer, ect. skal påberåbes skriftligt, overfor BMM uden ugrundet ophold efter, at køber er eller burde være blevet opmærksom herpå.

Undlader køber at reklamere i overensstemmelse hermed kan misligholdelse ikke senere gøres gældende.
Sælgers ansvar er i enhver henseende begrænset til alene at omfatte fejl ved leverede varer, der påtales inden 1 år efter varens modtagelse.

13. ANSVAR FOR MANGLER

Er der sket rettidig reklamation overfor BMM og godtgøres det, at fejlen fandtes ved leveringen, og at BMM er ansvarlig for denne fejl, er BMM pligtig indenfor rimelig tid at erstatte, reparere eller omarbejde den/de leverede varer. BMM er ikke i øvrigt på grund af fejl pligtig at betale erstatning eller godtgørelse af nogen art til køber. BMM er alene pligtig at betale transportomkostninger, men ikke omkostninger til montering/afmontering/tilpasning eller lignende.

14. PRODUKTANSVAR

BMM er kun ansvarlig for personskade samt skade på fast ejendom eller løsøre, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af BMM.

BMM er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens udstyret er i købers besiddelse. BMM er ej heller ansvarlig for skade på produkter, der fremstilles af køber, eller på produkter, hvori disse indgår.

I det omfang, BMM måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtiget til at holde BMM skadesløs i samme omfang, som BMM’s ansvar er begrænset i henhold til nærværende bestemmelse.
De nævnte begrænsninger i BMMs ansvar gælder ikke, hvis BMM har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

15. INDIREKTE SKADE OG TAB

BMM er aldrig, hverken ved forsinkelse, mangler eller produktansvar, ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste samt tab ved købers misligholdelse af sine forpligtigelser overfor tredjemand.

16. REGLER FOR RETURNERING AF VARER

Returnering af varer forudsætter en skriftlig aftale med BMM, der fastsætter betingelserne for returneringen. Kun de varer, der kan identificeres som BMM-leverede produkter, kan i givet fald accepteres som returvarer af BMM. Kun varer, der af BMM betegnes som dansk lagerstandard, kan i givet fald returneres, dvs. alene kurante varer. Ved returnering af varer medsendes kopi af BMMs faktura, samt oplysninger om, med hvem returneringen er aftalt.

Returvarer skal ved modtagelsen være hele, rene og ubeskadigede, medmindre det kan påvises, at BMM er ansvarlig for beskadigelsen. Returvareforsendelsen skal være forsvarligt emballeret.

Leveringsomkostninger samt omkostninger ved returnering af varer, der ikke er fejlekspederet af BMM, skal betales af køber.

BMM forbeholder sig ret til at fratrække min. 20 % returgebyr på kreditnota, med mindre andet er aftalt skriftligt.

17. KRÆNKELSE AF IMMATERIALRETTIGHEDER

Såfremt BMM foretager leverancer i overensstemmelse med tegninger, modeller eller andre mønstre, som er tilvejebragt af køber, skal køber friholde BMM for ethvert ansvar i forbindelse med en eventuel krænkelse af tredjemands rettigheder så som patent- mønster- eller varemærkerettighed.

18. VARER KØBT MED VIDERESALG FOR ØJE

Køber erklærer, at dennes gentagne eller løbende køb af BMM’s produkter med videresalg for øje aldrig medfører, at denne vil kunne hævde at være forhandler, eneforhandler, agent, distributør eller lign. for BMM. Køber erklærer at være vidende om og indforstået med, at status som forhandler, eneforhandler, agent eller distributør med de dertil knyttede rettigheder og forpligtelser kun kan forekomme, hvis køber og BMM har indgået en skriftlig eneforhandleraftale, der er underskrevet af begge parter.

BMM forbeholder sig ret til at bringe samarbejde og samhandel til ophør med enhver køber, som køber eller har købt BMM’s produkter og udstyr med videresalg af samme for øje. Ophør af samarbejde og samhandel kan ske uden varsel og uden betaling af kompensation, erstatning eller lignende, uanset varigheden af handelsforbindelsen eller omfanget af handlen. BMM kan hverken forpligtes til eller pålægges at betale nogen som helst form for kompensation eller erstatning til den, som køber eller har købt BMM’s produkter eller udstyr med videresalg for øje, som følge af, at BMM ophører med samarbejdet eller samhandlen.

19. TVISTER

Eventuelle tvister mellem parterne, som udspringer af eller i relation til en købsaftale, som reguleres af Salgs- og Leveringsbetingelserne, afgøres efter dansk ret.

Enhver tvist som ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for Retten i Herning.

Brdr. Markussens Metalvarefabrik A/S – 120111